Contact Us

OFFICE OF THE LOKAYUKTA & UPA-LOKAYUKTA, MAHARASHTRA STATE, MUMBAI

NEW ADMINISTRATIVE BLDG, FIRST FLOOR,
MADAM CAMA ROAD, OPP. MANTRALAYA,
MUMBAI-400 032.

Office Telephone No.: 2202 4540
Fax No.: 2202 4540
Email: lokayukta@maharashtra.gov.in
upalokayukta@maharashtra.gov.in
 
Sr.No Name Designation Tel.No. [O]
1 2 3 4
1. Hon'ble Mr. Justice M.L.Tahaliyani Lokayukta 2202 3822
2. Hon'ble Dr. S. K. Sharma Upa-Lokayukta 2202 4503
3. Shri A. P. Kurhekar Registrar 2202 4540
4. Shri V. K. Borade Additional Registrar 2285 2901
5. Kum. R. V. Palwankar Assistant Registrar (I) 2282 4358
6. Smt. A. A. Deshpande Assistant Registrar (II) 2283 5600
7. Smt. N. N. Tare Assistant Registrar (III) 2283 5600
8. Shri N. R. Shirodkar Assistant Registrar (IV) 2282 4358
9. Shri P. K. Naukudkar Secretary 2202 3822
10. Smt. A.T.Patil Sr.P. A. to Lokayukta 2202 4540
11. Smt. D. D. Jadhav Sr.P. A. to Upa Lokayukta 2202 4503
© This is the official website of Lokayukta Maharashtra, India. All Rights Reserved.